REKLAMACJA 
Osoba kupująca może składać „Reklamacje” w przypadkach wskazanych we właściwych przepisach. 
 
 
1. Firma F.H.U. ALADEKOR zobowiązuje się zwrócić Kupującemu koszty uzasadnionych reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
2. Gdy reklamacja jest uzasadniona Firma ALADEKOR doprowadzi towary wadliwe  do stanu zgodnego z umową w pierwszej kolejności poprzez nieodpłatną naprawę czy wymianę na nowe.
 
3.   Naprawa towarów wadliwych nastąpi w ciągu 60 dni roboczych od otrzymania przesyłki od Kupującego chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Do wykonywania praw z tytułu rękojmi za wady towaru zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.  
 
5.  Firma ALADEKOR nie jest odpowiedzialna za różnice pomiędzy towarem na zdjęciu, a w rzeczywistości. Owe róznice wynikają z indywidualnych ustawień komputera Kupującego. Chodzi o różnice kolorów, proporcji, saturacji i innych podobnych parametrów, które mają wpływ na błędne postrzeganie oferowanego towaru. 
 
6. Kupujący przesyła reklamację  wraz z reklamowanym towarem (na swój koszt) oraz potwierdzeniem zakupu na adres: 
F.H.U. „ALADEKOR” Alicja Koźlak
34-400 Myślenice
Ul. 3-go Maja 14c
 

Formularz zapytania